Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD  

 

I. Všeobecná ustanovení

 1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
 3. Zákazníkem internetového obchodu je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.
 4. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky/zboží. 

 

II. Odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel má právo podle § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Lhůta podle věty první běží ode dne: (a) převzetí zboží; (b) převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí; nebo (c) převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 2. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, může tak učinit písemným odstoupením od smlouvy obsahujícím sdělení čísla účtu, kam má být zaslána zaplacená cena, doklad o koupi zboží a dále zboží, které mu bylo zasláno na základě smlouvy, od které odstupuje. Toto odstoupení včetně zboží je potřeba zaslat na adresu: Od Gajdůška s.r.o., Hradební 52, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika. Vrácené zboží by mělo být kompletní (dárková krabička včetně jejího veškerého obsahu nepoškozena), zboží ani žádná jeho část by neměla být poškozena ani použita.V případě rozbitého či poničeného balení není již nadále možné předmětné zboží vrátit.Toto písemné odstoupení od smlouvy zašle spotřebitel na adresu prodejce, a to ve lhůtě 14 dnů. Prosíme také o informování elektroniky a to na emailovou adresu: info@odgajduska.cz
 3. V případě takového odstoupení ze strany spotřebitele má prodávající právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s navrácením zbožím, a to především ceny za dopravu. V souladu s informováním spotřebitele prostřednictvím vzorového poučení o možnosti odstoupit od smlouvy, před tím než spotřebitel učinil závaznou nabídku.
 4. Podnikatel je oprávněn od smlouvy odstoupit jen v případech stanovených zákonem. Podnikatel v případě odstoupení od smlouvy nese náklady přepravy spojené s navrácením zboží.
 5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě důvodů uvedených v ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, a to především v případě zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo u zboží, které není možné z hygienických nebo bezpečnostních důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li kupující ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci Zboží). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto Všeobecných obchodních podmínekkupující souhlasí, že je prodávající oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany kupujícího odstoupení od smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady kupujícího poslat kupujícímu zpět a nebude-li to možné, je prodávající oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat. Kupující bere na vědomí, že povaha zboží a způsob jeho opakovaného použití je uveden na obalu zboží a může být vyloučeno, aby bylo zboží opakovaně uzavřeno, zabaleno nebo použito.
 6. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou cenu do 14 dnů ode dne, kdy kupující od smlouvy odstoupil a současně bude prodávajícímu doručeno vrácené zboží, a to na bankovní účet, který kupující sdělil – viz. čl. VI. odst. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

III. Odpovědnost za vady

 1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
 2. Kupující je povinen bezprostředně po dodání/převzetí zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději následující den po dni, kdy zboží převzal, písemně informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Za písemnou formu je považována i emailová forma.
 3. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající spotřebiteli za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v reklamační lhůtě. Na jednotlivé součásti zboží se vztahuje následující reklamační lhůta:
  • 24 měsíců na spotřební zboží,
  • 8 dnů jde-li o potravinářské zboží,
  • a je-li na věci nebo na jejím obalu vyznačena v souladu se zákonem č. 110/1997 Sb. lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po převzetí zboží, jinak tato práva zaniknou.
 4. Je-li kupující podnikatel, který zboží kupuje v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se uplatnění vad zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
 5. Prodávající reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).
 6. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a není-li zvláštního ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující důvodně očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné,

 

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 1. Má-li zboží vadu, která nebrání užívat zboží k určenému účelu, je zboží prodáváno za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného zboží. Prodávající kupujícího upozorní, že zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.
 2. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 3. Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady:
 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
 • u zboží, které má na obalu, návodu, či jiným způsobem vyznačenou omezenou dobu trvanlivosti, a to po uplynutí této doby;
 • vyplývá-li to z povahy věci (zboží).
 1. Představuje-li vada zboží nepodstatné porušení smlouvy, tj. zejména v případě, kdy lze zboží bez větších obtíží v přiměřené době opravit, upravit či vyměnit za nové a dovoluje-li to povaha zboží, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 2. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 3. Právo z vadného plnění (dále také jen „reklamace“) kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 4. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
 5. Práva z vadného plnění kupující povinen uplatnit bezodkladně po zjištění vady písemně u prodávajícího nebo e-mailem na adrese info@odgajduska.cz, a to spolu s popisem uplatňované vady zboží, fotografií reklamovaného zboží a kontaktními údaji kupujícího (zejm. adresa, telefonní číslo případně e-mail).
 6. Po přezkoumání uplatněné reklamace bude v případě jejího oprávněného uplatnění, kupujícímu vrácena kupní cena zboží nebo bude zboží vyměněno dle požadavku kupujícího.
 7. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.
 8. V případě potřeby dalšího posouzení reklamovaného zboží prodávající zašle kupujícímu štítek pro dopravu zboží a kupující následně předá zboží do nejbližší pobočky Zásilkovny, případně jiného dopravce nebo jej vyzvedne kurýr na adrese kupujícího. Zboží musí být řádně zabaleno a důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. K danému Zboží je třeba přiložit kopii nákupního dokladu, popis uplatňované vady a kontaktní údaje kupujícího (zejm. adresa, telefonní číslo případně e-mail).
 9. Prodávající je oprávněn k reklamaci odmítnout zboží, které nesplňuje zásady obecné hygieny.
 10. Kupujícím uplatněné právo z vady včetně případného odstranění vady bude vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práv z vady. Lhůtu 30 dnů je možné prodloužit po domluvě s kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou.
 11. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy bylo právo z vady uplatněno, co je jeho obsahem, jaký způsob vyřízení je kupujícím požadován, a to bezprostředně po uplatnění práva z vady; pro účely potvrzení o uplatnění práv z vady se za písemnou formu považuje rovněž forma e-mailu, a to i bez zaručeného elektronického podpisu.
 12. Po vyřízení práv z vady bude kupujícímu poskytnuto potvrzení o datu a způsobu vyřízení.
 13. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.
 14. Nebezpečí škody na zboží přechází na spotřebitele převzetím zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na spotřebitele také v případě, že zboží neoprávněně nepřevezme; neoprávněné odmítnutí převzetí zboží nemá vliv na povinnost spotřebitele k úhradě kupní ceny.
 15. Nebezpečí škody na zboží přechází na podnikatele okamžikem předání zboží prvnímu dopravci. Podnikatel je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění z přepravní smlouvy vůči dopravci.
 16. Kupující je povinen v případě podezření na poškození zásilky, převzetí zásilky odmítnout a kontaktovat prodávajícího na tel. 606168749/733200376 či e-email info@odgajduska.cz

 

  

IV. Postup při převzetí zásilky - REKLAMACE POŠKOZENÍ PŘEPRAVOU

1) Zasilkovna.cz - Doručené zboží si můžete přímo na pobočce rozbalit a případně vrátit zpátky, pokud se vám z nějakého důvodu nebude zamlouvat. Při převzetí zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky. V případě, že přepravní obal vykazuje zjevnou vadu nebo je poškozen obsah zásilky, je kupující bezodkladně povinen toto oznámit prodávajícímu nejpozději do pěti dnů od převzetí. Pokud tak kupující neučiní v této době, nelze uznat nárok na reklamaci zásilky. Poškozenou zásilku nikam neposílejte, nevyhazujte přepravní obal ani výplň. Pouze si uschovejte doklady. 

2) GLS přepravce - Při převzetí zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky. V případě, že přepravní obal vykazuje zjevnou vadu, nahlaste toto řidiči při převzetí. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou. Obsah zásilky zkontrolujte. Skryté vady je možné ohlásit do tří dnů od převzetí zásilky a zažádat o sepsáni zápisu o škodě. Pokud tak kupující neučiní v této době, nelze uznat nárok na reklamaci zásilky. Poškozenou zásilku nikam neposílejte, nevyhazujte přepravní obal ani výplň. Pouze si uschovejte doklady. Poškozenou zásilku si po nahlášení vyzvedne přepravce. V případě poškození je kupující povinen informovat prodávajícího.