Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Všeobecná ustanovení

1) Fyzická osoba Filip Gajdůšek, IČ: 02616327, se sídlem Pod kopcem 406, Uherský Brod, 6868 01 je prodávajícím dárkových krabiček a ostatních produktů nabízených na portálu www.odgajduska.cz (dále jen jako Prodávající), přičemž Prodávající, zajišťuje prodej produktů spotřebitelů a podnikatelům.

2) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je zboží objednáno. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

3) Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

4) Prodávající není registrovaným distributorem lihu a prodávaný líh je určen výhradně pro konečnou spotřebu.

II. Vymezení pojmů

Účet prodávajícího: 222282007/0600 (Moneta Money Bank, a.s.), (dále jen jako „učet prodávajícího“) Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující – (i) kupujícím může být spotřebitel, nebo podnikatel (právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba). Spotřebitelem se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“). Podnikatelem se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a v té souvislosti uzavírá smlouvy související s takovou činností (dále jen „podnikatel“).

Příjemce zboží – je jím buď přímo kupující nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba, které kupující svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

Uzavření smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodávajícího); od tohoto okamžiku mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas. Dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely – do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela).

Zboží - dárkové krabičky, vína, delikatesy a ostatní produkty nabízené prodávajícím na internetových stránkách prodávajícího www.odgajduska.cz. Obsah krabiček vždy určují suroviny a produkty uvedené v detailu (písemný obsah). Vzhled krabiček a všech dalších produktů a podoba surovin se může měnit

– fotografie jsou pouze ilustrační a informativní. Kvalita a gramáž surovin je ovšem závazná.

III. Uživatelský účet

1) Kupující může provádět objednávání zboží bez nutnosti registrace přímo z webového rozhraní obchodu. V takovém případě je mu na základě údajů poskytnutých při objednání zboží a s jeho souhlasem automaticky vytvořen uživatelský účet a přístup do uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet").

2) Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce je vytvořen uživatelský účet a kupující může přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující též provádět objednávání zboží.

3) Při objednávání zboží a při registraci na webové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

5) Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

6) Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

7) Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. Objednávka zboží

1) Kupující objednává zboží na internetových stránkách prodávajícího www.odgajduska.cz. Objednávka kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodávajícího).

2) Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

3) Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) kupující stvrzuje, že všechny údaje, které v objednávce uvedl, jsou pravdivé. Prodávající neodpovídá za nedoručení zboží kupujícímu, bylo-li důvodem nedoručení uvedení špatných údajů kupujícím.

4) Prodávající si vyhrazuje právo nahradit nedostupnou surovinu surovinou ve stejné nebo vyšší ceně a kvalitě.

5) Dárková balení obsahující alkoholické nápoje mohou objednávat pouze osoby starší 18 let.

V. Cena a platební podmínky

Cena zboží

1) Cena zboží je uvedena na internetových stránkách prodávajícího. Cena zboží dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce zboží. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH, všech daní, poplatků a obdobných plateb. Cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou pro jednotlivé zboží nabízeny na internetové adrese www.odgajduska.cz (tj. pomocí Comgate, dobírkou, bankovním převodem).

2) Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady dobírkou hradí kupující veškeré bankovní poplatky tak, aby prodávajícímu byla sjednaná cena za zboží připsána na jeho účet v plné výši (viz ceník za platby).

3) V případě objednávky nad 20.000,- Kč bude po kupujícím požadována 50% záloha a doložení potvrzení o její úhradě před expedicí zboží.

4) V případě, že je uvedená cena zboží zjevně chybná v důsledku chyby na straně prodávajícího způsobené interním informačním systémem a/nebo zaměstnancem prodávajícího, a to zejm. pokud je cena na první pohled nesprávná, přebývá nebo chybí jedna či více cifer a/nebo výše slevy přesahuje 50 %, aniž by bylo zboží součástí zvláštní marketingové kampaně nebo ve výprodeji, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy bezodkladně odstoupit.

5) Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6) Slevy z kupní ceny lze uplatnit jen za podmínek výslovně uvedených a nelze je navzájem kombinovat. V případě, že sleva není uvedena ve shrnutí objednávky, nebyla uplatněna a kupující se jí nemůže dovolávat.

Cena za dopravu

1) K ceně zboží (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení zboží, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky: PŘEPRAVCE, TERMÍN DORUČENÍ, CENA DOPRAVY.

2) Zboží je kupujícímu dodáváno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či přepravní službou GLS nebo Zásilkovna.cz (dále jen „dopravce“) na adresu uvedenou v Objednávce, a to ve lhůtě uvedené u jednotlivého typu dopravy při provádění objednávky. Prodávající neodpovídá za prodlení způsobené dopravcem.

3) Kupující je informován prostřednictvím e-mailové zprávy či telefonicky (zejména prostřednictvím SMS) o předání zboží dopravci. Náklady na přepravu zboží hradí kupující, a to dle ceníku přepravy zboží, který je uveden při provádění objednávky. Zboží je zasíláno výhradně na adresy v České republice, Slovenské republice, Rakousku, Polsku či Německu; do jiných zemí je zboží zasíláno pouze na základě zvláštní dohody mezi prodávajícím a kupujícím za výslovně sjednaných podmínek.

4) Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci a taková poškození vytknout v předávacím protokolu dopravce. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít a uvést tyto skutečnosti v předávacím protokolu dopravce.

5) Kupující není oprávněn odmítnout převzetí zboží bez uvedení důvodu. V případě, že tak kupující učiní, je kupující povinen k úhradě nákladů uskladnění a další přepravy. Odmítne-li kupující k výzvě prodávajícího zboží převzít, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat úhradu nákladů spojených s přepravou a uskladněním zboží. Bylo-li zboží zaplaceno předem, je prodávající oprávněn jednostranně započíst tyto náklady oproti uhrazené ceně a zbytek vrátit kupujícímu. Okamžikem neoprávněného odmítnutí převzetí zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody.

Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VI. Odstoupení od smlouvy

1) Spotřebitel má právo podle § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Lhůta podle věty první běží ode dne: (a) převzetí zboží; (b) převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí; nebo (c) převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

2) Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, může tak učinit písemným odstoupením od smlouvy obsahujícím sdělení čísla účtu, kam má být zaslána zaplacená cena, doklad o koupi zboží a dále zboží, které mu bylo zasláno na základě smlouvy, od které odstupuje. Toto odstoupení včetně zboží je potřeba zaslat na adresu: Od Gajdůška s.r.o., Hradební 52, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika. Vrácené zboží by mělo být kompletní (dárková krabička včetně jejího veškerého obsahu nepoškozena), zboží ani žádná jeho část by neměla být poškozena ani použita. V případě rozbitého či poničeného balení není již nadále možné předmětné zboží vrátit. Toto písemné odstoupení od smlouvy zašle spotřebitel na adresu prodejce, a to ve lhůtě 14 dnů.

3) V případě takového odstoupení ze strany spotřebitele má prodávající právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s navrácením zbožím, a to především ceny za dopravu. V souladu s informováním spotřebitele prostřednictvím vzorového poučení o možnosti odstoupit od smlouvy, před tím než spotřebitel učinil závaznou nabídku.

4) Podnikatel je oprávněn od smlouvy odstoupit jen v případech stanovených zákonem. Podnikatel v případě odstoupení od smlouvy nese náklady přepravy spojené s navrácením zboží.

5) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě důvodů uvedených v ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, a to především v případě zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo u zboží, které není možné z hygienických nebo bezpečnostních důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li kupující ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci Zboží). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto Všeobecných obchodních podmínek kupující souhlasí, že je prodávající oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany kupujícího odstoupení od smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady kupujícího poslat kupujícímu zpět a nebude-li to možné, je prodávající oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat. Kupující bere na vědomí, že povaha zboží a způsob jeho opakovaného použití je uveden na obalu zboží a může být vyloučeno, aby bylo zboží opakovaně uzavřeno, zabaleno nebo použito.

6) Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou cenu do 14 dnů ode dne, kdy kupující od smlouvy odstoupil a současně bude prodávajícímu doručeno vrácené zboží, a to na bankovní účet, který kupující sdělil – viz. čl. VI. odst. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

VII. Odpovědnost za vady

1) Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

2) Kupující je povinen bezprostředně po dodání/převzetí zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději následující den po dni, kdy zboží převzal, písemně informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Za písemnou formu je považována i emailová forma.

3) Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající spotřebiteli za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v reklamační lhůtě. Na jednotlivé součásti zboží se vztahuje následující reklamační lhůta:

- 24 měsíců na spotřební zboží,

- 8 dnů jde-li o potravinářské zboží,

- a je-li na věci nebo na jejím obalu vyznačena v souladu se zákonem č. 110/1997 Sb. lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po převzetí zboží, jinak tato práva zaniknou.

4) Je-li kupující podnikatel, který zboží kupuje v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se uplatnění vad zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

5) Prodávající reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

6) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a není-li zvláštního ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující důvodně očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství,

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7) Má-li zboží vadu, která nebrání užívat zboží k určenému účelu, je zboží prodáváno za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného zboží. Prodávající kupujícího upozorní, že zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

8) Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

9) Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady:

- u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

- na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

- u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo

- u zboží, které má na obalu, návodu, či jiným způsobem vyznačenou omezenou dobu trvanlivosti, a to po uplynutí této doby;

- vyplývá-li to z povahy věci (zboží).

10) Představuje-li vada zboží nepodstatné porušení smlouvy, tj. zejména v případě, kdy lze zboží bez větších obtíží v přiměřené době opravit, upravit či vyměnit za nové a dovoluje-li to povaha zboží, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

11) Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

12) Právo z vadného plnění (dále také jen „reklamace“) kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

13) Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

14) Práva z vadného plnění kupující povinen uplatnit bezodkladně po zjištění vady písemně u prodávajícího nebo e-mailem na adrese info@odgajduska.cz, a to spolu s popisem uplatňované vady zboží, fotografií reklamovaného zboží a kontaktními údaji kupujícího (zejm. adresa, telefonní číslo případně e-mail).

15) Po přezkoumání uplatněné reklamace bude v případě jejího oprávněného uplatnění, kupujícímu vrácena kupní cena zboží nebo bude zboží vyměněno dle požadavku kupujícího.

16) Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.

17) V případě potřeby dalšího posouzení reklamovaného zboží prodávající zašle kupujícímu štítek pro dopravu zboží a kupující následně předá zboží do nejbližší pobočky Zásilkovny, případně jiného dopravce nebo jej vyzvedne kurýr na adrese kupujícího. Zboží musí být řádně zabaleno a důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. K danému Zboží je třeba přiložit kopii nákupního dokladu, popis uplatňované vady a kontaktní údaje kupujícího (zejm. adresa, telefonní číslo případně e-mail).

18) Prodávající je oprávněn k reklamaci odmítnout zboží, které nesplňuje zásady obecné hygieny.

19) Kupujícím uplatněné právo z vady včetně případného odstranění vady bude vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práv z vady. Lhůtu 30 dnů je možné prodloužit po domluvě s kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou.

20) Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy bylo právo z vady uplatněno, co je jeho obsahem, jaký způsob vyřízení je kupujícím požadován, a to bezprostředně po uplatnění práva z vady; pro účely potvrzení o uplatnění práv z vady se za písemnou formu považuje rovněž forma e-mailu, a to i bez zaručeného elektronického podpisu.

21) Po vyřízení práv z vady bude kupujícímu poskytnuto potvrzení o datu a způsobu vyřízení.

22) Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.

23) Nebezpečí škody na zboží přechází na spotřebitele převzetím zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na spotřebitele také v případě, že zboží neoprávněně nepřevezme; neoprávněné odmítnutí převzetí zboží nemá vliv na povinnost spotřebitele k úhradě kupní ceny.

24) Nebezpečí škody na zboží přechází na podnikatele okamžikem předání zboží prvnímu dopravci. Podnikatel je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění z přepravní smlouvy vůči dopravci.

25) Kupující je povinen v případě podezření na poškození zásilky, převzetí zásilky odmítnout a kontaktovat prodávajícího na tel. 606168749 či e-email info@odgajduska.cz

VIII. Ochrana osobních údajů

1) Pravidla pro nakládání s osobními údaji kupujícího, tj. zpracování a další správa těchto osobních údajů, jsou dle obecného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) uvedena v dokumentu zásady ochrany osobních údajů.

IX. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1) V případě, že mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s koupí zboží, který se nepodaří vyřešit dohodou, může kupující – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz, Web: http://adr.coi.cz.

2) Spotřebitel může pro řešení případných spotřebitelských sporů s prodávajícím, které se nepodaří vyřešit dohodou, využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 1.9.2021

Formulář oznámení o odstoupení od smlouvy:

Odstoupení od smlouvy (Microsoft Word docx)
Odstoupení od smlouvy (Adobe Acrobat pdf)

Reklamační list:

Reklamační list (Microsoft Word docx)
Reklamační list (Adobe Acrobat pdf)